top of page

מערכת לניהול חוזי שירות ו-SLA

מג'יקנט - ניהול חוזי שרות ו-Service-level agreement

מערכת ניהול השירות של המג'יקנט מספקת את כל הכלים הדרושים לניהול מערך השירות. בין האפשרויות שמציעה המערכת, למעבדות ומערכי שירות טכני, כלול במערכת כלי להגדרת חוזי שירות ו-SLA מול הלקוחות.

הגדרת חוזי שירות מאפשרת: הגדרת בנק שעות ללקוח, תמחור שעות השירות וקבלת נתוני חיוב מדויקים, לצורך הנפקת חשבונית, בסוף כל חודש, כל זאת בשקיפות מלאה מול הלקוח. 

Service-level agreement) SLA), בתחום הטכני, מגדיר בעיקר את זמני הטיפול המקסימליים לתקלות השונות, על בסיס הדחיפות שלהן, כך שניתן להגדירם מראש בחוזה השירות מול הלקוח. זמני טיפול קצרים יותר לתקלות דחופות, וארוכים יותר לתקלות שאינן דחופות.

בנוסף ניתן להגדיר לתקלות אלה שעות טיפול שמעבר לשעות העבודה הרגילות, יחד עם תמחור שונה בהתאם לרמת הדחיפות של כל קריאה.

מרגע  הגדרת ה-SLA במערכת השירות, מקבלת כל קריאת שירות, מצידו של הלקוח, רמת עדיפות שונה, ומוצגת למנהל השירות ולטכנאי, בהתאם לרמת העדיפות, הן בלוח השיבוצים והן במערך ההתראות וכך מאפשרת טיפול בהתאם לרמת העדיפות שהוגדרה לתקלה.

גם בדוחות החודשיים ובחיובים החודשיים  ללקוח, מחויב חשבונו של הלקוח באופן אוטומטי, בהתאם לעלויות שהוגדרו בחוזה השירות לקריאות שירות רגילות ולקריאות בדחיפות גבוהה.

מערכת ניהול חוזי השירות ו-SLA, המוטמעת בתכנת השירות של מג'יקנט, מאפשרת את ייעול עבודת הטכנאי, ניהול נכון ושירותי ללקוח ומאפשרת דיוק מרבי ושקיפות מוחלטת בחישוב העלויות לחיוב ללקוח. בנוסף חוסכת זמן רב בעריכת החשבונות החודשיים שנעשו עד כה בשיטות ידניות.

עוד על מערכת השירות מג'יקנט לניהול קריאות שירות קרא כאן 

Icons Home page download.png
bottom of page