top of page

מערכת לניהול פרויקטים

מערכת ניהול פרויקטים ומשימות מאפשרת ניהול יעיל ואפקטיבי של משימות / פרויקטים בהיבט הכלל ארגוני.

 

מערכת ניהול הפרויקטים מציעה:

  • הקמת פרויקטים וחלוקת משימות אישיות למקים הפרויקט ולעובדים נוספים רלוונטיים לפרויקט.

  • לכל פרויקט ו/או משימה מצוין סטטוס נוכחי, רמת הדחיפות, תאריך פתיחה ותאריך יעד לביצוע.

  • כל עובד בארגון רואה את הפרויקטים והמשימות שלו לביצוע עם תאריכי היעד אשר הוקצו למשימה / פרויקט.

  • בדרג המנהלי כל מנהל רואה את הפרויקטים והמשימות שלו ושל העובדים תחתיו כולל התקדמות ביצוע למול יעד.
  • נגישות המשימות והפרויקטים למשתמשים לפי בחירה (עובד רואה רק את המשימות שלו בפרויקט או שכולם רואים את המשימות של כולם).
  • תזכורות למשימות לביצוע למס' ערוצים: פורטל הארגוני / טלפון נייד כ- sms / דוא"ל וכדומה.
bottom of page